Epekto ng kapabayaan ng magulang

Ang epekto ng mga basurang ito ay hindi lamang sa usaping ng gastos sa pera. The Philippine Poverty Situation:

Epekto ng kapabayaan ng magulang

Email Walang dapat tumutol sa panawagang magkaisa tayo para mapag-ibayo ang ating malasakit sa kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak—ang bagong henerasyon. Maaalala nating lahat ang ating nadama nang isang batang musmos ang umiyak at humingi ng tulong sa atin. Ibinigay sa atin ng mapagmahal na Ama sa Langit ang damdaming iyon para hikayatin tayong tulungan ang Kanyang mga anak.

Gunitain sana ang damdaming iyon habang tinatalakay ko ang ating responsibilidad na protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Nagsasalita ako ayon sa pananaw ng ebanghelyo ni Jesucristo, kabilang na ang Kanyang plano ng kaligtasan.

Iyan ang tungkulin ko. Ang mga lokal na lider ng Simbahan ay may responsibilidad sa iisang lugar, gaya ng ward o stake, ngunit ang isang Apostol ay responsableng sumaksi sa buong mundo.

Sa bawat bansa, ng bawat lahi at doktrina, lahat ng bata ay anak ng Diyos. Kahit hindi ako nagsasalita tungkol sa pulitika o patakarang pampubliko, gaya ng iba pang mga lider ng Simbahan hindi ako maaaring magsalita para sa kapakanan ng mga bata nang walang mga pahiwatig tungkol sa mga pagpapasiya ng mga mamamayan, opisyal ng pamahalaan, at nagtatrabaho sa mga pribadong organisasyon.

Ang mga bata ay madaling mabiktima. May kakatiting o wala silang lakas na protektahan o paglaanan ang kanilang sarili at maliit ang impluwensya nila sa napakaraming bagay na mahalaga sa kanilang kapakanan. Kailangan ng mga bata ng ibang taong magsasalita para sa kanila, at mga taong magpapasiya na unahin ang kanilang kapakanan kaysa mga sakim na interes ng matatanda.

Sa buong mundo, nagugulat tayo sa milyun-milyong batang nabiktima ng masasamang krimen at kasakiman ng matatanda. Sa ilang bansang nakikipagdigma, kinikidnap ang mga bata para magsilbing mga sundalo sa mga hukbong magkakalaban.

Inireport ng United Nations na mahigit dalawang milyong bata ang nabibiktima ng prostitusyon at pornograpiya taun-taon. Laganap ito sa buong mundo. Ang dami ng isinilang sa mga bansa sa Estados Unidos ay pinakamababa sa loob ng 25 taon, 2 at ang mga isinilang sa halos lahat ng bansa sa Europe at Asia ay mababa pa sa replacement levels sa loob ng maraming taon.

Hindi lamang ito usaping pangrelihiyon. Habang nababawasan ang bagong henerasyon, humihina ang mga kultura at maging ang mga bansa at kalaunan ay nawawala.

Epekto ng kapabayaan ng magulang

Ang isang dahilan ng bumababang bilang ng mga isinisilang ay aborsyon. Sa buong mundo, tinatayang mahigit 40 milyon ang nagpapalaglag [ng sanggol] taun-taon.

Ang iba pang mga pang-aabuso sa mga bata habang nasa sinapupunan pa sila ay ang pinsala sa mga sanggol dahil sa di-sapat na nutrisyon o paggamit ng droga ng ina.

Nakalulungkot na maraming batang pinatay o sinaktan bago isinilang samantalang napakaraming mag-asawang hindi magkaanak na sabik magkaroon at naghahanap ng mga sanggol na aampunin. Mas lantaran na ang mga pang-aabuso o pagpapabaya sa mga bata matapos silang isilang.

Sa buong mundo, halos walong milyong bata ang namamatay bago sumapit ang kanilang ikalimang kaarawan, karamihan ay mula sa mga sakit na maaaring magamot at maagapan. Nagtitipon kami at nagdarasal para maginhawahan, at nakikita ng mga bata na pinagpapala kami ng Panginoon.

Sa mahihinang sagot sa magiliw na mga tanong, sinabi niya na wala siyang ina, ama, at lola—lolo lang niya ang nag-aalaga sa kanya. Kahit sa mayayamang bansa napapahamak ang mga batang musmos dahil napapabayaan sila.

Edukasyon sa Pagpapakatao - mgtnhs - yunusemremert.com

Ang mga batang lumalaki sa karukhaan ay hindi napapangalagaan ang kalusugan at hindi makapag-aral. Lantad din sila sa panganib sa kanilang pisikal at kultural na kapaligiran at maging sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Ibinahagi ni Elder Jeffrey R.Siguradong may mga kaso na kailangan ang diborsyo para sa kabutihan ng mga anak, ngunit pambihira ang gayong mga sitwasyon.

17 Sa karamihan ng alitan ng mag-asawa dapat mas pahalagahan ng nag-aaway na mga magulang ang kapakanan ng mga anak. Sa tulong ng Panginoon, magagawa nila ito.

Protektahan ang mga Bata - Ni Elder Dallin H. Oaks

Oct 02,  · Raymond Ribaya's Talumpati.1st place Dedicated para kay Tatay Ramon and Nanay Dang. fatal in Tagalog translation and definition "fatal", English-Tagalog Dictionary online. fatal mapalalaya tayo ng pantubos mula sa nakamamatay na epekto ng kasalanan. tl At mananagot siya sa Diyos dahil sa kaniyang kawalang-ingat at kapabayaan na naging sanhi ng aksidente at pagkamatay ng iba.—Galacia , 7.

Ang karapatan para sa isang marangal na pamumuhay ay hindi lang para sa tao. Ang pagiging mulat sa pagkakaugnay sa kalikasan at ang epekto ng mga gawain ng tao sa kapaligiran ay isang susing elemento para maunawaan natin ang Sustenableng pagkonsumo.

Batid nilang malaki ang kaugnayan ng mga magulang sa 6 ang ganitong mga pagtaas ay epekto ng kaltas-badyet sa edukasyon na Kapabayaan at paglaban Paliwanag pa ni Santos ng CEGP, kailangang mabigyang-diin sa pambansang gobyerno na dapat sapat na pondohan ang edukasyon. Ang maagang Maraming ay aaral.

at sikolohikal na epekto ng pagbubuntis at pagiging magulang sa kabataan. Malabata sa magulang na maaaring gamitin ng pamilya at komunidad ng suporta. ang paghahatid ng mga sexually transmitted sakit ay nabawasan din.

may napagmasdan ang socioeconomic.

Epekto sa paggamit ng Internet | Denisse Jimenez - yunusemremert.com